Professional Certification Center - EGAT 

 

 Email : egatcb@egat.co.th

เกี่ยวกับศูนย์รับรอง

ความเป็นมาของศูนย์รับรองและมาตรฐานอาชีพ

     กฟผ. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงาน กฟผ. เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากร กฟผ. และมุ่งสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งรองรับงานทั้งภายในและภายนอก กฟผ. ความเชี่ยวชาญขององค์กรรับรอง

     เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 กฟผ. ได้จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ต่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) พิจารณาจัดทำมาตรฐานวิชาชีพด้านเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า และด้านระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นมาตรฐานของประเทศต่อไป

     ในปี 2564 ศูนย์รับรองฯ ได้ถูกจัดตั้งขึ้น ดำเนินการโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งมีผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ (อศค.) เป็นผู้แทนองค์กร

     กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มา และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายกำหนดและประเทศใกล้เคียง พร้อมทั้งธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการไฟฟ้าภายใต้กรอบพระราชบัญญัติ กฟผ.

ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าในธุรกิจใหญ่


  • การผลิตไฟฟ้า

    กฟผ. ผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งตั้งอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศรวมจำนวนทั้งสิ้น 50 แห่ง มีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 15,789.58 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าหลายประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 3 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 6 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (พลังน้ำ) 27 แห่งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ลม แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ) 9 แห่ง โรงไฟฟ้าดีเซล 4 แห่ง และโรงไฟฟ้าอื่น ๆ 1 แห่ง

  • การรับซื้อไฟฟ้า

      นอกจากการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. แล้ว กฟผ. ยังรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 13 ราย รวมกำลังผลิต 14,948.50 เมกะวัตต์ และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก รวมกำลังผลิต 8,756.82 เมกะวัตต์ รวมทั้งรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และประเทศมาเลเซีย รวมกำลังผลิต 3,877.60 เมกะวัตต์

  • การส่งไฟฟ้า

      กฟผ. ดำเนินการจัดส่งไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และที่รับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่นผ่านระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งมีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ที่ระดับแรงดัน 500 กิโลโวลต์ 230 กิโลโวลต์ 132 กิโลโวลต์ 115 กิโลโวลต์ และ 69 กิโลโวลต์ เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับซื้อโดยตรงจาก กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ซึ่งนำไปจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในประเทศต่อไป นอกจากนี้ กฟผ. ยังจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านด้วย ได้แก่ สปป.ลาว ด้วยระบบส่งไฟฟ้าแรงดัน 115 กิโลโวลต์ และ 22 กิโลโวลต์ และประเทศมาเลเซีย ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง (HVDC) 300 กิโลโวลต์

การดำเนินงานของบริษัทในเครือ

      การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีบริษัทในเครือจำนวน 5 บริษัท


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

      วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำในการยกระดับมาตรฐานอาชีพด้านพลังงานและพลังงานทดแทนไปสู่มาตรฐานในระดับสากล

      พันธกิจ : พัฒนาการดำเนินงานของศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีมาตรฐานสู่ระดับสากล

โครงสร้างของศูนย์รับรอง

 

ประโยชน์ต่อผู้เข้าสอบ